ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
25

• หญิง
35

รวม
71


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
17


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการดนตรี
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายอนันต์ สุขดี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายธีรยศ รักเมือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.วุฒิชา นารี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายภควา อ้อทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวชลดา เมืองเยาะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนกนางธนิดา แก้วอ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายบัณฑิต ด่อนศรี
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนางปานวาด รักเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการพิเศษนายประทีป แก่นจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายนฤเบศก์ จารุจินดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการดนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาการดนตรี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายวสันต์ มาตเริง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายอาทิตย์ ขันภักดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายบุญชู ทองรูปพรรณ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูนางสาวกนก เขียวลอย
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
ครูนายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวอัญชลี ห่วงญาติ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวไพลิน ยงยิ่ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวศรีสุดา เรียนทำนา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายพรภวิษย์ โลหะเวช
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวศิริพร ฉิมขุนทด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครองว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ปานคำ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวธันยธร สายคำ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายกิตติภพ ใจเย็น
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายสุทัศน์ คุณขุนทด
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนายบัณฑิต จันทร์สว่าง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาววิมณทิพย์ ประทุมเกษ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวจุฑามาศ สงึมรัมย์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนางสาวปารมี เชยวัดเกาะ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยปภัสสร แสงงาม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้างสาธิยา พลเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนายเฉลิมรัตน์ พัฒจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูนางสาวอุรา มะยมหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนางสาวณัฏฐ์ณภัทร พาวันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายอานนท์ สังวาลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีธิติวุฒิ บุญขยาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายธนพงษ์ บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวเกวลิน บัวชุมสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจารุวรรณ ปี่แก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายยุธนา สิงห์รุณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังสุทธิดา เวียงคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอนิสรา ญาติจันทึก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนันท์นภัสรณ์ รู้การนา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนลัดดา ดุงสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุวรรณี ฉิมแย้ม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวชลธิชา นาทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุกัญญา คูณขุนทด
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายธีรพงษ์ อรัญศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววราภรณ์ พุฒเนียม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวชลธิชา จีนคำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพรรณภัทร ประสงค์งาม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวจารุณี แสงบุราณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)