ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
10

• ชาย
26

• หญิง
37

รวม
73


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาบัญชี
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายอนันต์ สุขดี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายธีรยศ รักเมือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.วุฒิชา นารี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางธนิดา แก้วอ้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายบัณฑิต ด่อนศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางปานวาด รักเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายประทีป แก่นจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายปิยพล อุ่นอุพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวสุธิดา สถาพรพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายวสันต์ มาตเริง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายบุญชู ทองรูปพรรณ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวกนก เขียวลอย
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
ครูนายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวไพลิน ยงยิ่ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวศรีสุดา เรียนทำนา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนายพรภวิษย์ โลหะเวช
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวศิริพร ฉิมขุนทด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศิวพร ชัยนิวัฒนา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ปานคำ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายประณีต ภู่จันทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวธันยธร สายคำ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชีนายกิตติภพ ใจเย็น
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายสุทัศน์ คุณขุนทด
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอานนท์ สังวาลย์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายบัณฑิต จันทร์สว่าง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายนฤเบศก์ จารุจินดา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอาทิตย์ ขันภักดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาววิมณทิพย์ ประทุมเกษ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วยนางสาวจุฑามาศ สงึมรัมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวศุภรัสมิ์ เศรษฐโอฬารกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
ครูนายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้างนายเฉลิมรัตน์ พัฒจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูนางสาวอัญชลี ห่วงญาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอุรา มะยมหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายไกรสร ลอเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวกรรณิการ์ อินทร์ปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวณัฏฐ์ณภัทร พาวันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนว่าที่ร้อยตรีธิติวุฒิ บุญขยาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยสุณิสา หน่องพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุทธิดา เวียงคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานปภัสสร แสงงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอนิสรา ญาติจันทึก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนันท์นภัสรณ์ รู้การนา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวลัดดา ชุบขุนทด
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุวรรณี ฉิมแย้ม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวชลธิชา นาทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวชลรัตดา อ่อนเงิน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอำภาพร ใจว่อง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจารุณี แสงบุราณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)